Forretningsbetingelser

Accept af forretningsbetingelser

Kunden accepterer at bruge WP Heavens tjenester i overensstemmelse med de accepterede forretningsbetingelser.

Kunden erklærer sig indforstået med, at WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre deres forretningsbetingelser til enhver tid, så længe den opfylder gældende lovgivning. Ændringer af forretningsbetingelserne vil blive meddelt kunden.

Kunden accepterer, at samarbejde med WP Heaven om undersøgelse ved enhver begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelser. I tilfælde af tvist mellem WP Heaven og kunden i forhold til fortolkning af forretningsbetingelserne, er det WP Heaven, der endeligt fortolker politikken.

Betaling

Vi har en måneds gratis prøveperiode, da vi tager os betalt månedligt bagudrettet. Det betyder også at vi har dag til dag opsigelse – ønsker du at opsige fortæller du os det og du vil ikke modtage flere faktura fra os.

Det gælder, at enhver konto, der ikke er bragt i orden indenfor fire uge (28 dage), og hvor der er sendt rykkervarsler ud, kan suspenderes.

WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre priserne til enhver tid, medmindre der er aftalt andre vilkår. Enhver overtrædelse af politikker, som resulterer i ekstra omkostninger for WP Heaven faktureres til Kunden.

Kundeoplysninger

Kunden erklærer, og garanterer, at de oplysninger, han, hun eller det har leveret, er korrekte med henblik på at etablere og opretholde tjenesten hos WP Heaven. Kunden skal være myndig.

Ansvarsfraskrivelse

WP Heaven garanterer ikke, at tjenesterne vil være uafbrudte eller fejlfri. Se WP Heavens Service Level Agreement for oppetider. Indenfor gældende lovgivning, frasiger WP Heaven sig alle garantier, herunder stiltiende garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Suspension/opsigelse af ydelser

Kunden accepterer, at WP Heaven kan suspendere tjenester til Kunden uden varsel, og uden ansvar, hvis:

WP Heaven har begrundet mistanke om, at de tjenester der udbydes er anvendt i strid med forretningsbetingelserne.

Kunden ikke vil samarbejde om enhver undersøgelse, der beror på begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser.

WP Heaven vurderer, at det er nødvendigt at suspendere tjenesten for at beskytte sit net eller dets andre kunder.

Dette kræves af et retshåndhævende eller andet bemyndiget organ.

Opsigelse

Aftalen kan opsiges af Kunden inden udløbet af aftalen, hvis ikke WP Heaven kan levere den tjeneste, som er lovet kunden i henhold til vores betingelser i aftalen og ikke kan udbedre fejlen inden for ti (10) dage efter kundens skriftlige meddelelse, der beskriver fejlen.

Aftalen kan opsiges af WP Heaven inden udløbet af den oprindelige bindingsperiode eller uden yderligere varsel og uden ansvar som følger af: (i) fem (5) dages varsel, hvis kunden er forsinket på betaling af skyldige beløb i henhold til aftalen; (ii) Kunden væsentligt overtræder anden bestemmelse i aftalen, herunder forretningsbetingelserne, og undlader at udbedre overtrædelsen inden for ti (10) dage.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved fem dages forudgående varsel, hvis den anden part indrømmer insolvens, indgiver konkursbegæring eller lignende beskyttelse eller som ikke er i stand til at betale gæld.

Hvis Kunden bryder forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår forbeholder WP Heaven sig retten til at annullere alle tjenester. Ved brud på forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår refunderer WP Heaven ikke Kunden.

Forespørgsel af kundeoplysninger

Kunden accepterer, at WP Heaven uden varsel kan rapportere enhver adfærd af Kunden, eller Kundens kunder, som WP Heaven mener overtræder gældende lovgivning til de relevante myndigheder.

Videregive alle oplysninger, som WP Heaven måtte have om kunden eller Kundens kunder som svar på en formel, eller uformel, anmodning fra et retshåndhævende organ eller som svar på en formel begæring i et civilt søgsmål, som opfylder kravene til en sådan anmodning.

Force Majeur

WP Heaven kan ikke holdes ansvarlig for misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis manglende opfyldelse af forpligtelsen skyldes omstændigheder uden for WP Heavens kontrol, herunder, betydeligt svigt af en del af elnettet, betydeligt svigt af internettet, naturlig katastrofer, krig, optøjer, opstand, epidemi, strejker eller andre organiserede arbejdskraft handling, terrorvirksomhed eller andre begivenheder af et omfang eller type, for hvilken, der ikke normalt tages forholdsregler i branchen.

Annullering af ydelser

WP Heaven forbeholder sig retten til at annullere en ydelse til enhver tid.

Uønsket e-mail og spamming

Uopfordrede kommercielle reklamer (spam) er ikke tilladt i e-mails, og vil resultere i kontoopsigelse. WP Heaven har en nultolerancepolitik i forhold til spam og dette gælder også spamreklame for domæner hostet på WP Heavens netværk.

Følgende aktiviteter er ikke tilladt: Spam, som omfatter, men er ikke begrænset til, masseforsendelser af kommercielle reklamer, informative meddelelser, velgørenhedsanmodninger, anmodninger om underskrifter, og politiske eller religiøse skrifter (disse meddelelser kan kun sendes til dem, der udtrykkeligt har anmodet om det fra dit domæne); ændre eller fjerne elektroniske mail-overskrifter. Et domæne, der udsender den slags spam kan blive opsagt uden varsel og uden refundering.

Netværkssikkerhed

Kunden må ikke bruge WP Heaven netværk med henblik på at omgå brugergodkendelse eller sikkerhed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at få adgang til data, der ikke henvender sig til Kunden, logge ind i en server eller konto, som Kunden ikke udtrykkeligt er godkendt til at få adgang til eller krænkelse af anden organisations sikkerhedspolitik.

WP Heaven forbeholder sig retten til at samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskningen af formodede kriminelle overtrædelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder. Kunden, der overtræder system- eller netværkssikkerhed kan pådrage sig strafferetligt eller civilretligt ansvar.

Servermisbrug

Ethvert forsøg på at underminere eller forårsage skade på en server eller hos en anden kunde hos WP Heaven er strengt forbudt.

WP Heaven har ret til at afbryde tjenesten, eller nægte adgang til enhver, der overtræder vores politikker eller vilkår og betingelser uden advarsel. Der vil ikke foreligge nogen form for refundering, hvis kontoopsigelse skyldes overtrædelse af vilkårene.

Ejerskab af ip-adresse

WP Heaven opretholder og kontrollere ejerskabet af alle IP-numre og adresser, der er tildelt Kunden af WP Heaven. WP Heaven forbeholder sig, efter eget skøn, retten til at ændre eller fjerne enhver og alle sådanne IP-numre og adresser.

Diverse

WP Heaven og Kunden accepterer, at den anden part bevarer eksklusivt ejerskab og rettigheder over sine varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, opfindelser, ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Ingen af parterne kan anvende den anden parts navn eller varemærke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Følgende bestemmelser vil gøre sig gældende uanset udløb eller ophør af aftalen: Gebyrer, bestemmelser, der begrænser ansvar- og fraskrivelsesgarantier, bestemmelser om ejerskab af intellektuel ejendom, samt andre bestemmelser, som efter deres natur er bestemt til at gælde efter en eventuel opsigelse af aftalen.


Siden er opdateret 18. juni 2023

Forretningsbetingelser

Accept af forretningsbetingelser

Kunden accepterer at bruge WP Heavens tjenester i overensstemmelse med de accepterede forretningsbetingelser.

Kunden erklærer sig indforstået med, at WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre deres forretningsbetingelser til enhver tid, så længe den opfylder gældende lovgivning. Ændringer af forretningsbetingelserne vil blive meddelt kunden.

Kunden accepterer, at samarbejde med WP Heaven om undersøgelse ved enhver begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelser. I tilfælde af tvist mellem WP Heaven og kunden i forhold til fortolkning af forretningsbetingelserne, er det WP Heaven, der endeligt fortolker politikken.

Betaling

Vi har en måneds gratis prøveperiode, da vi tager os betalt månedligt bagudrettet. Det betyder også at vi har dag til dag opsigelse – ønsker du at opsige fortæller du os det og du vil ikke modtage flere faktura fra os.

Det gælder, at enhver konto, der ikke er bragt i orden indenfor fire uge (28 dage), og hvor der er sendt rykkervarsler ud, kan suspenderes.

WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre priserne til enhver tid, medmindre der er aftalt andre vilkår. Enhver overtrædelse af politikker, som resulterer i ekstra omkostninger for WP Heaven faktureres til Kunden.

Kundeoplysninger

Kunden erklærer, og garanterer, at de oplysninger, han, hun eller det har leveret, er korrekte med henblik på at etablere og opretholde tjenesten hos WP Heaven. Kunden skal være myndig.

Ansvarsfraskrivelse

WP Heaven garanterer ikke, at tjenesterne vil være uafbrudte eller fejlfri. Se WP Heavens Service Level Agreement for oppetider. Indenfor gældende lovgivning, frasiger WP Heaven sig alle garantier, herunder stiltiende garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Suspension/opsigelse af ydelser

Kunden accepterer, at WP Heaven kan suspendere tjenester til Kunden uden varsel, og uden ansvar, hvis:

WP Heaven har begrundet mistanke om, at de tjenester der udbydes er anvendt i strid med forretningsbetingelserne.

Kunden ikke vil samarbejde om enhver undersøgelse, der beror på begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser.

WP Heaven vurderer, at det er nødvendigt at suspendere tjenesten for at beskytte sit net eller dets andre kunder.

Dette kræves af et retshåndhævende eller andet bemyndiget organ.

Opsigelse

Aftalen kan opsiges af Kunden inden udløbet af aftalen, hvis ikke WP Heaven kan levere den tjeneste, som er lovet kunden i henhold til vores betingelser i aftalen og ikke kan udbedre fejlen inden for ti (10) dage efter kundens skriftlige meddelelse, der beskriver fejlen.

Aftalen kan opsiges af WP Heaven inden udløbet af den oprindelige bindingsperiode eller uden yderligere varsel og uden ansvar som følger af: (i) fem (5) dages varsel, hvis kunden er forsinket på betaling af skyldige beløb i henhold til aftalen; (ii) Kunden væsentligt overtræder anden bestemmelse i aftalen, herunder forretningsbetingelserne, og undlader at udbedre overtrædelsen inden for ti (10) dage.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved fem dages forudgående varsel, hvis den anden part indrømmer insolvens, indgiver konkursbegæring eller lignende beskyttelse eller som ikke er i stand til at betale gæld.

Hvis Kunden bryder forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår forbeholder WP Heaven sig retten til at annullere alle tjenester. Ved brud på forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår refunderer WP Heaven ikke Kunden.

Forespørgsel af kundeoplysninger

Kunden accepterer, at WP Heaven uden varsel kan rapportere enhver adfærd af Kunden, eller Kundens kunder, som WP Heaven mener overtræder gældende lovgivning til de relevante myndigheder.

Videregive alle oplysninger, som WP Heaven måtte have om kunden eller Kundens kunder som svar på en formel, eller uformel, anmodning fra et retshåndhævende organ eller som svar på en formel begæring i et civilt søgsmål, som opfylder kravene til en sådan anmodning.

Force Majeur

WP Heaven kan ikke holdes ansvarlig for misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis manglende opfyldelse af forpligtelsen skyldes omstændigheder uden for WP Heavens kontrol, herunder, betydeligt svigt af en del af elnettet, betydeligt svigt af internettet, naturlig katastrofer, krig, optøjer, opstand, epidemi, strejker eller andre organiserede arbejdskraft handling, terrorvirksomhed eller andre begivenheder af et omfang eller type, for hvilken, der ikke normalt tages forholdsregler i branchen.

Annullering af ydelser

WP Heaven forbeholder sig retten til at annullere en ydelse til enhver tid.

Uønsket e-mail og spamming

Uopfordrede kommercielle reklamer (spam) er ikke tilladt i e-mails, og vil resultere i kontoopsigelse. WP Heaven har en nultolerancepolitik i forhold til spam og dette gælder også spamreklame for domæner hostet på WP Heavens netværk.

Følgende aktiviteter er ikke tilladt: Spam, som omfatter, men er ikke begrænset til, masseforsendelser af kommercielle reklamer, informative meddelelser, velgørenhedsanmodninger, anmodninger om underskrifter, og politiske eller religiøse skrifter (disse meddelelser kan kun sendes til dem, der udtrykkeligt har anmodet om det fra dit domæne); ændre eller fjerne elektroniske mail-overskrifter. Et domæne, der udsender den slags spam kan blive opsagt uden varsel og uden refundering.

Netværkssikkerhed

Kunden må ikke bruge WP Heaven netværk med henblik på at omgå brugergodkendelse eller sikkerhed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at få adgang til data, der ikke henvender sig til Kunden, logge ind i en server eller konto, som Kunden ikke udtrykkeligt er godkendt til at få adgang til eller krænkelse af anden organisations sikkerhedspolitik.

WP Heaven forbeholder sig retten til at samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskningen af formodede kriminelle overtrædelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder. Kunden, der overtræder system- eller netværkssikkerhed kan pådrage sig strafferetligt eller civilretligt ansvar.

Servermisbrug

Ethvert forsøg på at underminere eller forårsage skade på en server eller hos en anden kunde hos WP Heaven er strengt forbudt.

WP Heaven har ret til at afbryde tjenesten, eller nægte adgang til enhver, der overtræder vores politikker eller vilkår og betingelser uden advarsel. Der vil ikke foreligge nogen form for refundering, hvis kontoopsigelse skyldes overtrædelse af vilkårene.

Ejerskab af ip-adresse

WP Heaven opretholder og kontrollere ejerskabet af alle IP-numre og adresser, der er tildelt Kunden af WP Heaven. WP Heaven forbeholder sig, efter eget skøn, retten til at ændre eller fjerne enhver og alle sådanne IP-numre og adresser.

Diverse

WP Heaven og Kunden accepterer, at den anden part bevarer eksklusivt ejerskab og rettigheder over sine varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, opfindelser, ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Ingen af parterne kan anvende den anden parts navn eller varemærke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Følgende bestemmelser vil gøre sig gældende uanset udløb eller ophør af aftalen: Gebyrer, bestemmelser, der begrænser ansvar- og fraskrivelsesgarantier, bestemmelser om ejerskab af intellektuel ejendom, samt andre bestemmelser, som efter deres natur er bestemt til at gælde efter en eventuel opsigelse af aftalen.


Siden er opdateret 18. juni 2023