Underdatabehandlere

Underdatabehandlere

WP Heaven benytter følgende underdatabehandlere. Når du godkender vores Databehandleraftale godkender du samtidig vores nøje udvalgte underdatabehandlere. Læs yderligere i vores Databehandleraftale hvordan du kan forholde dig til vores brug af underdatabehandlere.

Digital Ocean

WP Heaven har valgt en af de største udbydere af virtuelle servere som partner, Digital Ocean. Læs hvordan Digital Ocean håndtere GDPR på https://www.digitalocean.com/security/gdpr/, og læs deres “Data Processing Agreement” på https://www.digitalocean.com/security/gdpr/data-processing-agreement/.

Backblaze

Vores primære backup bliver lagret hos Backblaze for fysisk at være adskilt fra datacentret hos Digital Ocean. Backblaze er en af de største udbydere af “Cloud Storage” – læs mere om Backblaze, https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html.

Læs deres om deres håndtering af GDPR (https://www.backblaze.com/company/gdpr.html) og behandling af data (https://www.backblaze.com/company/dpa.html)

BlogVault

WP Heaven benytter BlogVault til sekundær backup, og løbende skanning efter malware via MalCare. Læs hvordan BlogVault håndtere GDPR på https://blogvault.net/gdpr/. BlogVault kan også fravælges – i så fald anbefaler vi at sætte anden sekundær backup op direkte til jeres egen service.

Postmark

For at sikre os at e-mails kommer korrekt frem sender vi e-mail gennem servicen Postmark. Ikke nok med at e-mails kommer korrekt frem, så kommer de også lynhurtigt frem – plus vi kan følge med i om modtagerne markerer dem som spam.

Læs hvordan Postmark håndterer databeskyttelse.

Postmark kan fravælges – i så fald skal vi have sat afsendelse af e-mails til at køre igennem jeres eksisterende systemer.


Siden er opdateret 18. juni 2023

Underdatabehandlere

WP Heaven benytter følgende underdatabehandlere. Når du godkender vores Databehandleraftale godkender du samtidig vores nøje udvalgte underdatabehandlere. Læs yderligere i vores Databehandleraftale hvordan du kan forholde dig til vores brug af underdatabehandlere.

Digital Ocean

WP Heaven har valgt en af de største udbydere af virtuelle servere som partner, Digital Ocean. Læs hvordan Digital Ocean håndtere GDPR på https://www.digitalocean.com/security/gdpr/, og læs deres “Data Processing Agreement” på https://www.digitalocean.com/security/gdpr/data-processing-agreement/.

Backblaze

Vores primære backup bliver lagret hos Backblaze for fysisk at være adskilt fra datacentret hos Digital Ocean. Backblaze er en af de største udbydere af “Cloud Storage” – læs mere om Backblaze, https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html.

Læs deres om deres håndtering af GDPR (https://www.backblaze.com/company/gdpr.html) og behandling af data (https://www.backblaze.com/company/dpa.html)

BlogVault

WP Heaven benytter BlogVault til sekundær backup, og løbende skanning efter malware via MalCare. Læs hvordan BlogVault håndtere GDPR på https://blogvault.net/gdpr/. BlogVault kan også fravælges – i så fald anbefaler vi at sætte anden sekundær backup op direkte til jeres egen service.

Postmark

For at sikre os at e-mails kommer korrekt frem sender vi e-mail gennem servicen Postmark. Ikke nok med at e-mails kommer korrekt frem, så kommer de også lynhurtigt frem – plus vi kan følge med i om modtagerne markerer dem som spam.

Læs hvordan Postmark håndterer databeskyttelse.

Postmark kan fravælges – i så fald skal vi have sat afsendelse af e-mails til at køre igennem jeres eksisterende systemer.


Siden er opdateret 18. juni 2023


Databehandleraftale

Databehandleraftale

Følgende databehandleraftale beskriver hvordan vi behandler vores kunders kunders data – er du kunde hos os kan du også læse vores side om GDPR.

Baggrund for databehandleraftalen

 1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 2. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
 3. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes ”hovedaftale”: WordPress Hosting. Såfremt der ikke er udarbejdet en hovedaftale, defineres køb af ydelser i dette afsnit. Ydelser: WordPress Hosting
 4. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.
 5. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.
 6. Til denne aftale hører tre bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.
 7. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
 8. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at databehandleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de eventuelle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.
 9. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 10. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af begge parter.
 11. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder

 1. Den dataansvarlige har over for omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
 2. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling.
 3. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.

Databehandleren handler efter instruks

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

Fortrolighed

 1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
 2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser over for den dataansvarlige.
 3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
 4. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

Behandlingssikkerhed

 1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
 2. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:
  1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
  2. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
  3. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
  4. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed
 3. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag C.

Anvendelse af underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).
 2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
 3. I tilfælde af eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre underdatabehandlere, skal databehandleren underrette den dataansvarlige herom og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
 4. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.
 5. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i denne aftales Bilag B. Ved ændringer af underdatabehandler skal bilag B tilpasses.

Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 2. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren – inden for rammerne af databehandleraftalen – derfor bl.a. ikke;
  1. videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en international organisation,
  2. overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland,
  3. lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.
 3. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Bistand til den dataansvarlige

 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
  1. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
  2. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
  3. den registreredes indsigtsret
  4. retten til berigtigelse
  5. retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
  6. retten til begrænsning af behandling
  7. underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
  8. retten til dataportabilitet
  9. retten til indsigelse
  10. retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 2. Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
  1. forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
  2. forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.
  3. forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  4. forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  5. forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen

Underretning om brud på persondatasikkerheden

 1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.
 2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.
 3. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 9.2., litra b, skal databehandleren – under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden.
 4. Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:
  1. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
  2. Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
  3. Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger

Sletning og tilbagelevering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

Tilsyn og revision

 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
 2. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren aftales når (hvis) sådan et tilsyn ønskes.
 3. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem databehandleren.
 4. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.


Siden er opdateret 18. juni 2023

Databehandleraftale

Følgende databehandleraftale beskriver hvordan vi behandler vores kunders kunders data – er du kunde hos os kan du også læse vores side om GDPR.

Baggrund for databehandleraftalen

 1. Denne aftale fastsætter de rettigheder og forpligtelser, som finder anvendelse, når databehandleren foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.
 2. Aftalen er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen), som stiller specifikke krav til indholdet af en databehandleraftale.
 3. Databehandlerens behandling af personoplysninger sker med henblik på opfyldelse af parternes ”hovedaftale”: WordPress Hosting. Såfremt der ikke er udarbejdet en hovedaftale, defineres køb af ydelser i dette afsnit. Ydelser: WordPress Hosting
 4. Databehandleraftalen og ”hovedaftalen” er indbyrdes afhængige, og kan ikke opsiges særskilt. Databehandleraftalen kan dog – uden at opsige ”hovedaftalen” – erstattes af en anden gyldig databehandleraftale.
 5. Denne databehandleraftale har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne, herunder i ”hovedaftalen”.
 6. Til denne aftale hører tre bilag. Bilagene fungerer som en integreret del af databehandleraftalen.
 7. Databehandleraftalens Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.
 8. Databehandleraftalens Bilag B indeholder den dataansvarliges betingelser for, at databehandleren kan gøre brug af eventuelle underdatabehandlere, samt en liste over de eventuelle underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt.
 9. Databehandleraftalens Bilag C indeholder en nærmere instruks om, hvilken behandling databehandleren skal foretage på vegne af den dataansvarlige (behandlingens genstand), hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum skal iagttages, samt hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.
 10. Databehandleraftalen med tilhørende bilag opbevares skriftligt, herunder elektronisk af begge parter.
 11. Denne databehandleraftale frigør ikke databehandleren for forpligtelser, som efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning direkte er pålagt databehandleren.

Den dataansvarliges forpligtelser og rettigheder

 1. Den dataansvarlige har over for omverdenen (herunder den registrerede) som udgangspunkt ansvaret for, at behandlingen af personoplysninger sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
 2. Den dataansvarlige har derfor både rettighederne og forpligtelserne til at træffe beslutninger om til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling.
 3. Den dataansvarlige er blandt andet ansvarlig for, at der foreligger hjemmel til den behandling, som databehandleren instrueres i at foretage.

Databehandleren handler efter instruks

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

Fortrolighed

 1. Databehandleren sikrer, at kun de personer, der aktuelt er autoriseret hertil, har adgang til de personoplysninger, der behandles på vegne af den dataansvarlige. Adgangen til oplysningerne skal derfor straks lukkes ned, hvis autorisationen fratages eller udløber.
 2. Der må alene autoriseres personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde databehandlerens forpligtelser over for den dataansvarlige.
 3. Databehandleren sikrer, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.
 4. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de relevante medarbejdere er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

Behandlingssikkerhed

 1. Databehandleren iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32, hvoraf det bl.a. fremgår, at der under hensyntagen til det aktuelle niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, skal gennemføres passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til disse risici.
 2. Ovenstående forpligtelse indebærer, at databehandleren skal foretage en risikovurdering og herefter gennemføre foranstaltninger for at imødegå identificerede risici. Der kan herunder bl.a., alt efter hvad der er relevant, være tale om følgende foranstaltninger:
  1. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger
  2. Evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af behandlingssystemer og – tjenester
  3. Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse
  4. En procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed
 3. Databehandleren skal i forbindelse med ovenstående – i alle tilfælde – som minimum iværksætte det sikkerhedsniveau og de foranstaltninger, som er specificeret nærmere i denne aftales Bilag C.

Anvendelse af underdatabehandlere

 1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2 og 4, for at gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler).
 2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en anden databehandler (underdatabehandler) til opfyldelse af databehandleraftalen uden forudgående specifik eller generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.
 3. I tilfælde af eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af andre underdatabehandlere, skal databehandleren underrette den dataansvarlige herom og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer.
 4. Den dataansvarliges nærmere betingelser for databehandlerens brug af eventuelle underdatabehandlere fremgår af denne aftales Bilag B.
 5. Den dataansvarliges eventuelle godkendelse af specifikke underdatabehandlere er anført i denne aftales Bilag B. Ved ændringer af underdatabehandler skal bilag B tilpasses.

Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

 1. Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige, herunder for så vidt angår overførsel (overladelse, videregivelse samt intern anvendelse) af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt; i så fald underretter databehandleren den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser, jf. art 28, stk. 3, litra a.
 2. Uden den dataansvarliges instruks eller godkendelse kan databehandleren – inden for rammerne af databehandleraftalen – derfor bl.a. ikke;
  1. videregive personoplysningerne til en dataansvarlig i et tredjeland eller i en international organisation,
  2. overlade behandlingen af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland,
  3. lade oplysningerne behandle i en anden af databehandlerens afdelinger, som er placeret i et tredjeland.
 3. Den dataansvarliges eventuelle instruks eller godkendelse af, at der foretages overførsel af personoplysninger til et tredjeland, vil fremgå af denne aftales Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Bistand til den dataansvarlige

 1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel 3.Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
  1. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede
  2. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede
  3. den registreredes indsigtsret
  4. retten til berigtigelse
  5. retten til sletning (»retten til at blive glemt«)
  6. retten til begrænsning af behandling
  7. underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling
  8. retten til dataportabilitet
  9. retten til indsigelse
  10. retten til at gøre indsigelse mod resultatet af automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 2. Databehandleren bistår den dataansvarlige med at sikre overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, jf. art 28, stk. 3, litra f.Dette indebærer, at databehandleren under hensynstagen til behandlingens karakter skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:
  1. forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, der er forbundet med behandlingen
  2. forpligtelsen til at anmelde brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at den dataansvarlige er blevet bekendt med bruddet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.
  3. forpligtelsen til – uden unødig forsinkelse – at underrette den/de registrerede om brud på persondatasikkerheden, når et sådant brud sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  4. forpligtelsen til at gennemføre en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse, hvis en type behandling sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder
  5. forpligtelsen til at høre tilsynsmyndigheden (Datatilsynet) inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen

Underretning om brud på persondatasikkerheden

 1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos databehandleren eller en eventuel underdatabehandler.
 2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 24 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige har mulighed for at efterleve sin eventuelle forpligtelse til at anmelde bruddet til tilsynsmyndigheden indenfor 72 timer.
 3. I overensstemmelse med denne aftales afsnit 9.2., litra b, skal databehandleren – under hensynstagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for denne – bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til tilsynsmyndigheden.
 4. Det kan betyde, at databehandleren bl.a. skal hjælpe med at tilvejebringe nedenstående oplysninger, som efter databeskyttelsesforordningens artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse til tilsynsmyndigheden:
  1. Karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger
  2. Sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden
  3. Foranstaltninger, som er truffet eller foreslås truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger

Sletning og tilbagelevering af oplysninger

 1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling forpligtes databehandleren til, efter den dataansvarliges valg, at slette eller tilbagelevere alle personoplysninger til den dataansvarlige, samt at slette eksisterende kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

Tilsyn og revision

 1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og denne aftale, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.
 2. Den nærmere procedure for den dataansvarliges tilsyn med databehandleren aftales når (hvis) sådan et tilsyn ønskes.
 3. Den dataansvarliges tilsyn med eventuelle underdatabehandlere sker som udgangspunkt gennem databehandleren.
 4. Databehandleren er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til den dataansvarliges og databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.


Siden er opdateret 18. juni 2023


GDPR

GDPR

Følgende gælder kunder hos WP Heaven – er du besøgende på wpheaven.dk skal du læse vores Cookie- og privatlivspolitik.

Personoplysninger

Når du indgår en aftale med WP Heaven accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne privatlivspolitik.

Ledelsen, og relevant personale, hos WP Heaven har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for personoplysninger hos WP Heaven er:

Peter Kær
WP Heaven ApS
Klokkervej 5, Skoven
3630 Jægerpris
CVR: 30360230

Begrebet personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Firmanavn (CVR)
Adresse
Kontaktpersoner
E-mail
Telefonnummer

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi bruger udelukkende disse informationer til fakturering af den service vi yder dig, og til at komme i kontakt med dig omkring denne service når det er nødvendigt for at opretholde vores serviceniveau.

Alle administrative sider, og sider der ellers kunne indeholde følsomme oplysninger, er altid krypteret – læs eventuelt mere om dette i vores Sikkerhedspolitik.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Ingen!

Disse informationer er dog registreret i vores regnskabsprogram, og dermed har vores revisor og bogholder adgang til disse. Vi vil også videregiver dine personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.


Siden er opdateret 18. juni 2023

GDPR

Følgende gælder kunder hos WP Heaven – er du besøgende på wpheaven.dk skal du læse vores Cookie- og privatlivspolitik.

Personoplysninger

Når du indgår en aftale med WP Heaven accepterer du, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne privatlivspolitik.

Ledelsen, og relevant personale, hos WP Heaven har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige for personoplysninger hos WP Heaven er:

Peter Kær
WP Heaven ApS
Klokkervej 5, Skoven
3630 Jægerpris
CVR: 30360230

Begrebet personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Firmanavn (CVR)
Adresse
Kontaktpersoner
E-mail
Telefonnummer

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi bruger udelukkende disse informationer til fakturering af den service vi yder dig, og til at komme i kontakt med dig omkring denne service når det er nødvendigt for at opretholde vores serviceniveau.

Alle administrative sider, og sider der ellers kunne indeholde følsomme oplysninger, er altid krypteret – læs eventuelt mere om dette i vores Sikkerhedspolitik.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Ingen!

Disse informationer er dog registreret i vores regnskabsprogram, og dermed har vores revisor og bogholder adgang til disse. Vi vil også videregiver dine personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.


Siden er opdateret 18. juni 2023


Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA)

1.0 Forudsætninger:

1.1
Dette dokument beskriver garantier for ydelser og produkter leveret af WP Heaven.

2.0 Leverance:

2.1
WP Heaven har driftsansvar for servere konfigureret og idriftsat af WP Heaven. WP Heaven har desuden driftansvar for Kundens WordPress Installation (Website), og det er ligeledes WP Heaven ansvar, at denne lever op til de i købsaftalen aftalte vilkår.

2.2
Det er WP Heaven ansvar, at løsninger bliver leveret til det aftalte tidspunkt. Kunden er forpligtet til at hjælpe WP Heaven med adgang til information og systemer, som er nødvendige for at levere det aftalte.

WP Heaven ansvar for at overholde leveringsdato bortfalder, såfremt Kunden ikke fremsender dette. Herudover kan leverancer være forsinket grundet force majeure eller andre forhold, som WP Heaven ikke kan gøres ansvarlig for.

3.0 Oppetid:

3.1
Oppetiden er jf. BFIH’s definition det procentuelle forhold mellem realiseret nedetid i forhold til teoretisk maksimal oppetid. Teoretisk maksimal oppetid svarer til alle døgnets timer, alle ugens dage, fraregnet tid til servicevinduer.

3.2
WP Heaven garanterer 99,5 % oppetid. Se endvidere pkt. 11.2 Kompensation.

4.0 Nedetid:

4.1
Nedetiden defineres som de perioder, hvor Kundens website ikke er tilgængelig. Nedetiden beregnes fra tidspunktet hvor WP Heaven registrerer fejlmelding fra overvågningssystemet, eller ved henvendelse fra Kunden, og til tidspunktet hvor fejlen er rettet. Nedetid måles automatisk både internt, og eksternt af 3. parts overvågningssystem.

4.2
Nedetid omfatter ikke adviserede servicevinduer.

5.0 Overvågning:

5.1
WP Heaven overvåger alle kundeløsninger og reagerer proaktivt på fejl og nedbrud.
• Servere opsat og konfigureret af WP Heaven
• Serversoftware
• Kundes WordPress Installation (Website)

6.0 Drift:

6.1
• Drift af serversoftware.
• Drift af firewall.
• Drift af WordPress Installation (Website)

7.0 Sikring af data:

7.1
Kundens data deles ikke med andre kunder. Se også vores Sikkerhedspolitik og Databehandleraftale.

8.0 Backup:

8.1
Der bliver taget backup af websitet dagligt, som bliver gemt på to uafhængige, og fysisk adskilte, servere.

8.2
Det vil til enhver tid være muligt for Kunden at få adgang til egen backup.

9.0 Softwarelicenser:

9.1
Alle softwarelicenser (WordPress Plugins & Temaer) administreret af Kunden, betales af Kunden og ejes af Kunden. Det er Kundens ansvar at forny og opsige egne licenser.

10.0 Service:

10.1
WP Heaven kan udføre adviserede servicevinduer. Servicevinduer varsles senest 48 timer inden udførelse og lægges så vidt muligt i tidsrummet søndag-mandag kl. 00.00 – 04.00.

11.0 Kompensation:

11.1
I tilfælde af, at WP Heaven ikke overholder garantierne i indeværende SLA, gives økonomisk kompensation.

11.2
Hvis oppetiden for Kundens website således er lavere end det ovenfor beskrevne, vil Kunden få afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den registrerede nedetid skyldes forhold, der er omfattet af WP Heaven’s Service Level Agreement.

11.3
Kompensationen beregnes ud fra en forholdsmæssig andel af Kundens månedsmæssige pris. Beregningen foretages ud fra følgende elementer:

MP: Månedsvis Pris
GT: Garanteret Tilgængelighed
FT: Faktisk Tilgængelighed

Kompensation = (GT – FT) * (MP/100) = Kompensation.

Ved en MP på dkk 1.600, en GT på 99,5% og FT er lig med 90% vil kompensationen beregnes således:
(99,5 – 90) * (1.600/100) = dkk 152,-


Siden er opdateret 18. juni 2023

Service Level Agreement (SLA)

1.0 Forudsætninger:

1.1
Dette dokument beskriver garantier for ydelser og produkter leveret af WP Heaven.

2.0 Leverance:

2.1
WP Heaven har driftsansvar for servere konfigureret og idriftsat af WP Heaven. WP Heaven har desuden driftansvar for Kundens WordPress Installation (Website), og det er ligeledes WP Heaven ansvar, at denne lever op til de i købsaftalen aftalte vilkår.

2.2
Det er WP Heaven ansvar, at løsninger bliver leveret til det aftalte tidspunkt. Kunden er forpligtet til at hjælpe WP Heaven med adgang til information og systemer, som er nødvendige for at levere det aftalte.

WP Heaven ansvar for at overholde leveringsdato bortfalder, såfremt Kunden ikke fremsender dette. Herudover kan leverancer være forsinket grundet force majeure eller andre forhold, som WP Heaven ikke kan gøres ansvarlig for.

3.0 Oppetid:

3.1
Oppetiden er jf. BFIH’s definition det procentuelle forhold mellem realiseret nedetid i forhold til teoretisk maksimal oppetid. Teoretisk maksimal oppetid svarer til alle døgnets timer, alle ugens dage, fraregnet tid til servicevinduer.

3.2
WP Heaven garanterer 99,5 % oppetid. Se endvidere pkt. 11.2 Kompensation.

4.0 Nedetid:

4.1
Nedetiden defineres som de perioder, hvor Kundens website ikke er tilgængelig. Nedetiden beregnes fra tidspunktet hvor WP Heaven registrerer fejlmelding fra overvågningssystemet, eller ved henvendelse fra Kunden, og til tidspunktet hvor fejlen er rettet. Nedetid måles automatisk både internt, og eksternt af 3. parts overvågningssystem.

4.2
Nedetid omfatter ikke adviserede servicevinduer.

5.0 Overvågning:

5.1
WP Heaven overvåger alle kundeløsninger og reagerer proaktivt på fejl og nedbrud.
• Servere opsat og konfigureret af WP Heaven
• Serversoftware
• Kundes WordPress Installation (Website)

6.0 Drift:

6.1
• Drift af serversoftware.
• Drift af firewall.
• Drift af WordPress Installation (Website)

7.0 Sikring af data:

7.1
Kundens data deles ikke med andre kunder. Se også vores Sikkerhedspolitik og Databehandleraftale.

8.0 Backup:

8.1
Der bliver taget backup af websitet dagligt, som bliver gemt på to uafhængige, og fysisk adskilte, servere.

8.2
Det vil til enhver tid være muligt for Kunden at få adgang til egen backup.

9.0 Softwarelicenser:

9.1
Alle softwarelicenser (WordPress Plugins & Temaer) administreret af Kunden, betales af Kunden og ejes af Kunden. Det er Kundens ansvar at forny og opsige egne licenser.

10.0 Service:

10.1
WP Heaven kan udføre adviserede servicevinduer. Servicevinduer varsles senest 48 timer inden udførelse og lægges så vidt muligt i tidsrummet søndag-mandag kl. 00.00 – 04.00.

11.0 Kompensation:

11.1
I tilfælde af, at WP Heaven ikke overholder garantierne i indeværende SLA, gives økonomisk kompensation.

11.2
Hvis oppetiden for Kundens website således er lavere end det ovenfor beskrevne, vil Kunden få afslag i betalingen for den pågældende periode, såfremt den registrerede nedetid skyldes forhold, der er omfattet af WP Heaven’s Service Level Agreement.

11.3
Kompensationen beregnes ud fra en forholdsmæssig andel af Kundens månedsmæssige pris. Beregningen foretages ud fra følgende elementer:

MP: Månedsvis Pris
GT: Garanteret Tilgængelighed
FT: Faktisk Tilgængelighed

Kompensation = (GT – FT) * (MP/100) = Kompensation.

Ved en MP på dkk 1.600, en GT på 99,5% og FT er lig med 90% vil kompensationen beregnes således:
(99,5 – 90) * (1.600/100) = dkk 152,-


Siden er opdateret 18. juni 2023


Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Accept af forretningsbetingelser

Kunden accepterer at bruge WP Heavens tjenester i overensstemmelse med de accepterede forretningsbetingelser.

Kunden erklærer sig indforstået med, at WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre deres forretningsbetingelser til enhver tid, så længe den opfylder gældende lovgivning. Ændringer af forretningsbetingelserne vil blive meddelt kunden.

Kunden accepterer, at samarbejde med WP Heaven om undersøgelse ved enhver begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelser. I tilfælde af tvist mellem WP Heaven og kunden i forhold til fortolkning af forretningsbetingelserne, er det WP Heaven, der endeligt fortolker politikken.

Betaling

Vi har en måneds gratis prøveperiode, da vi tager os betalt månedligt bagudrettet. Det betyder også at vi har dag til dag opsigelse – ønsker du at opsige fortæller du os det og du vil ikke modtage flere faktura fra os.

Det gælder, at enhver konto, der ikke er bragt i orden indenfor fire uge (28 dage), og hvor der er sendt rykkervarsler ud, kan suspenderes.

WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre priserne til enhver tid, medmindre der er aftalt andre vilkår. Enhver overtrædelse af politikker, som resulterer i ekstra omkostninger for WP Heaven faktureres til Kunden.

Kundeoplysninger

Kunden erklærer, og garanterer, at de oplysninger, han, hun eller det har leveret, er korrekte med henblik på at etablere og opretholde tjenesten hos WP Heaven. Kunden skal være myndig.

Ansvarsfraskrivelse

WP Heaven garanterer ikke, at tjenesterne vil være uafbrudte eller fejlfri. Se WP Heavens Service Level Agreement for oppetider. Indenfor gældende lovgivning, frasiger WP Heaven sig alle garantier, herunder stiltiende garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Suspension/opsigelse af ydelser

Kunden accepterer, at WP Heaven kan suspendere tjenester til Kunden uden varsel, og uden ansvar, hvis:

WP Heaven har begrundet mistanke om, at de tjenester der udbydes er anvendt i strid med forretningsbetingelserne.

Kunden ikke vil samarbejde om enhver undersøgelse, der beror på begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser.

WP Heaven vurderer, at det er nødvendigt at suspendere tjenesten for at beskytte sit net eller dets andre kunder.

Dette kræves af et retshåndhævende eller andet bemyndiget organ.

Opsigelse

Aftalen kan opsiges af Kunden inden udløbet af aftalen, hvis ikke WP Heaven kan levere den tjeneste, som er lovet kunden i henhold til vores betingelser i aftalen og ikke kan udbedre fejlen inden for ti (10) dage efter kundens skriftlige meddelelse, der beskriver fejlen.

Aftalen kan opsiges af WP Heaven inden udløbet af den oprindelige bindingsperiode eller uden yderligere varsel og uden ansvar som følger af: (i) fem (5) dages varsel, hvis kunden er forsinket på betaling af skyldige beløb i henhold til aftalen; (ii) Kunden væsentligt overtræder anden bestemmelse i aftalen, herunder forretningsbetingelserne, og undlader at udbedre overtrædelsen inden for ti (10) dage.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved fem dages forudgående varsel, hvis den anden part indrømmer insolvens, indgiver konkursbegæring eller lignende beskyttelse eller som ikke er i stand til at betale gæld.

Hvis Kunden bryder forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår forbeholder WP Heaven sig retten til at annullere alle tjenester. Ved brud på forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår refunderer WP Heaven ikke Kunden.

Forespørgsel af kundeoplysninger

Kunden accepterer, at WP Heaven uden varsel kan rapportere enhver adfærd af Kunden, eller Kundens kunder, som WP Heaven mener overtræder gældende lovgivning til de relevante myndigheder.

Videregive alle oplysninger, som WP Heaven måtte have om kunden eller Kundens kunder som svar på en formel, eller uformel, anmodning fra et retshåndhævende organ eller som svar på en formel begæring i et civilt søgsmål, som opfylder kravene til en sådan anmodning.

Force Majeur

WP Heaven kan ikke holdes ansvarlig for misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis manglende opfyldelse af forpligtelsen skyldes omstændigheder uden for WP Heavens kontrol, herunder, betydeligt svigt af en del af elnettet, betydeligt svigt af internettet, naturlig katastrofer, krig, optøjer, opstand, epidemi, strejker eller andre organiserede arbejdskraft handling, terrorvirksomhed eller andre begivenheder af et omfang eller type, for hvilken, der ikke normalt tages forholdsregler i branchen.

Annullering af ydelser

WP Heaven forbeholder sig retten til at annullere en ydelse til enhver tid.

Uønsket e-mail og spamming

Uopfordrede kommercielle reklamer (spam) er ikke tilladt i e-mails, og vil resultere i kontoopsigelse. WP Heaven har en nultolerancepolitik i forhold til spam og dette gælder også spamreklame for domæner hostet på WP Heavens netværk.

Følgende aktiviteter er ikke tilladt: Spam, som omfatter, men er ikke begrænset til, masseforsendelser af kommercielle reklamer, informative meddelelser, velgørenhedsanmodninger, anmodninger om underskrifter, og politiske eller religiøse skrifter (disse meddelelser kan kun sendes til dem, der udtrykkeligt har anmodet om det fra dit domæne); ændre eller fjerne elektroniske mail-overskrifter. Et domæne, der udsender den slags spam kan blive opsagt uden varsel og uden refundering.

Netværkssikkerhed

Kunden må ikke bruge WP Heaven netværk med henblik på at omgå brugergodkendelse eller sikkerhed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at få adgang til data, der ikke henvender sig til Kunden, logge ind i en server eller konto, som Kunden ikke udtrykkeligt er godkendt til at få adgang til eller krænkelse af anden organisations sikkerhedspolitik.

WP Heaven forbeholder sig retten til at samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskningen af formodede kriminelle overtrædelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder. Kunden, der overtræder system- eller netværkssikkerhed kan pådrage sig strafferetligt eller civilretligt ansvar.

Servermisbrug

Ethvert forsøg på at underminere eller forårsage skade på en server eller hos en anden kunde hos WP Heaven er strengt forbudt.

WP Heaven har ret til at afbryde tjenesten, eller nægte adgang til enhver, der overtræder vores politikker eller vilkår og betingelser uden advarsel. Der vil ikke foreligge nogen form for refundering, hvis kontoopsigelse skyldes overtrædelse af vilkårene.

Ejerskab af ip-adresse

WP Heaven opretholder og kontrollere ejerskabet af alle IP-numre og adresser, der er tildelt Kunden af WP Heaven. WP Heaven forbeholder sig, efter eget skøn, retten til at ændre eller fjerne enhver og alle sådanne IP-numre og adresser.

Diverse

WP Heaven og Kunden accepterer, at den anden part bevarer eksklusivt ejerskab og rettigheder over sine varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, opfindelser, ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Ingen af parterne kan anvende den anden parts navn eller varemærke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Følgende bestemmelser vil gøre sig gældende uanset udløb eller ophør af aftalen: Gebyrer, bestemmelser, der begrænser ansvar- og fraskrivelsesgarantier, bestemmelser om ejerskab af intellektuel ejendom, samt andre bestemmelser, som efter deres natur er bestemt til at gælde efter en eventuel opsigelse af aftalen.


Siden er opdateret 18. juni 2023

Forretningsbetingelser

Accept af forretningsbetingelser

Kunden accepterer at bruge WP Heavens tjenester i overensstemmelse med de accepterede forretningsbetingelser.

Kunden erklærer sig indforstået med, at WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre deres forretningsbetingelser til enhver tid, så længe den opfylder gældende lovgivning. Ændringer af forretningsbetingelserne vil blive meddelt kunden.

Kunden accepterer, at samarbejde med WP Heaven om undersøgelse ved enhver begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelser. I tilfælde af tvist mellem WP Heaven og kunden i forhold til fortolkning af forretningsbetingelserne, er det WP Heaven, der endeligt fortolker politikken.

Betaling

Vi har en måneds gratis prøveperiode, da vi tager os betalt månedligt bagudrettet. Det betyder også at vi har dag til dag opsigelse – ønsker du at opsige fortæller du os det og du vil ikke modtage flere faktura fra os.

Det gælder, at enhver konto, der ikke er bragt i orden indenfor fire uge (28 dage), og hvor der er sendt rykkervarsler ud, kan suspenderes.

WP Heaven forbeholder sig retten til at ændre priserne til enhver tid, medmindre der er aftalt andre vilkår. Enhver overtrædelse af politikker, som resulterer i ekstra omkostninger for WP Heaven faktureres til Kunden.

Kundeoplysninger

Kunden erklærer, og garanterer, at de oplysninger, han, hun eller det har leveret, er korrekte med henblik på at etablere og opretholde tjenesten hos WP Heaven. Kunden skal være myndig.

Ansvarsfraskrivelse

WP Heaven garanterer ikke, at tjenesterne vil være uafbrudte eller fejlfri. Se WP Heavens Service Level Agreement for oppetider. Indenfor gældende lovgivning, frasiger WP Heaven sig alle garantier, herunder stiltiende garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

Suspension/opsigelse af ydelser

Kunden accepterer, at WP Heaven kan suspendere tjenester til Kunden uden varsel, og uden ansvar, hvis:

WP Heaven har begrundet mistanke om, at de tjenester der udbydes er anvendt i strid med forretningsbetingelserne.

Kunden ikke vil samarbejde om enhver undersøgelse, der beror på begrundet mistanke om overtrædelse af forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser.

WP Heaven vurderer, at det er nødvendigt at suspendere tjenesten for at beskytte sit net eller dets andre kunder.

Dette kræves af et retshåndhævende eller andet bemyndiget organ.

Opsigelse

Aftalen kan opsiges af Kunden inden udløbet af aftalen, hvis ikke WP Heaven kan levere den tjeneste, som er lovet kunden i henhold til vores betingelser i aftalen og ikke kan udbedre fejlen inden for ti (10) dage efter kundens skriftlige meddelelse, der beskriver fejlen.

Aftalen kan opsiges af WP Heaven inden udløbet af den oprindelige bindingsperiode eller uden yderligere varsel og uden ansvar som følger af: (i) fem (5) dages varsel, hvis kunden er forsinket på betaling af skyldige beløb i henhold til aftalen; (ii) Kunden væsentligt overtræder anden bestemmelse i aftalen, herunder forretningsbetingelserne, og undlader at udbedre overtrædelsen inden for ti (10) dage.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved fem dages forudgående varsel, hvis den anden part indrømmer insolvens, indgiver konkursbegæring eller lignende beskyttelse eller som ikke er i stand til at betale gæld.

Hvis Kunden bryder forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår forbeholder WP Heaven sig retten til at annullere alle tjenester. Ved brud på forretningsbetingelserne eller øvrige betingelser og vilkår refunderer WP Heaven ikke Kunden.

Forespørgsel af kundeoplysninger

Kunden accepterer, at WP Heaven uden varsel kan rapportere enhver adfærd af Kunden, eller Kundens kunder, som WP Heaven mener overtræder gældende lovgivning til de relevante myndigheder.

Videregive alle oplysninger, som WP Heaven måtte have om kunden eller Kundens kunder som svar på en formel, eller uformel, anmodning fra et retshåndhævende organ eller som svar på en formel begæring i et civilt søgsmål, som opfylder kravene til en sådan anmodning.

Force Majeur

WP Heaven kan ikke holdes ansvarlig for misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til aftalen, hvis manglende opfyldelse af forpligtelsen skyldes omstændigheder uden for WP Heavens kontrol, herunder, betydeligt svigt af en del af elnettet, betydeligt svigt af internettet, naturlig katastrofer, krig, optøjer, opstand, epidemi, strejker eller andre organiserede arbejdskraft handling, terrorvirksomhed eller andre begivenheder af et omfang eller type, for hvilken, der ikke normalt tages forholdsregler i branchen.

Annullering af ydelser

WP Heaven forbeholder sig retten til at annullere en ydelse til enhver tid.

Uønsket e-mail og spamming

Uopfordrede kommercielle reklamer (spam) er ikke tilladt i e-mails, og vil resultere i kontoopsigelse. WP Heaven har en nultolerancepolitik i forhold til spam og dette gælder også spamreklame for domæner hostet på WP Heavens netværk.

Følgende aktiviteter er ikke tilladt: Spam, som omfatter, men er ikke begrænset til, masseforsendelser af kommercielle reklamer, informative meddelelser, velgørenhedsanmodninger, anmodninger om underskrifter, og politiske eller religiøse skrifter (disse meddelelser kan kun sendes til dem, der udtrykkeligt har anmodet om det fra dit domæne); ændre eller fjerne elektroniske mail-overskrifter. Et domæne, der udsender den slags spam kan blive opsagt uden varsel og uden refundering.

Netværkssikkerhed

Kunden må ikke bruge WP Heaven netværk med henblik på at omgå brugergodkendelse eller sikkerhed. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at få adgang til data, der ikke henvender sig til Kunden, logge ind i en server eller konto, som Kunden ikke udtrykkeligt er godkendt til at få adgang til eller krænkelse af anden organisations sikkerhedspolitik.

WP Heaven forbeholder sig retten til at samarbejde med retshåndhævende myndigheder i efterforskningen af formodede kriminelle overtrædelser af systemer eller netværkssikkerhed på andre websteder. Kunden, der overtræder system- eller netværkssikkerhed kan pådrage sig strafferetligt eller civilretligt ansvar.

Servermisbrug

Ethvert forsøg på at underminere eller forårsage skade på en server eller hos en anden kunde hos WP Heaven er strengt forbudt.

WP Heaven har ret til at afbryde tjenesten, eller nægte adgang til enhver, der overtræder vores politikker eller vilkår og betingelser uden advarsel. Der vil ikke foreligge nogen form for refundering, hvis kontoopsigelse skyldes overtrædelse af vilkårene.

Ejerskab af ip-adresse

WP Heaven opretholder og kontrollere ejerskabet af alle IP-numre og adresser, der er tildelt Kunden af WP Heaven. WP Heaven forbeholder sig, efter eget skøn, retten til at ændre eller fjerne enhver og alle sådanne IP-numre og adresser.

Diverse

WP Heaven og Kunden accepterer, at den anden part bevarer eksklusivt ejerskab og rettigheder over sine varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, opfindelser, ophavsret og andre immaterielle rettigheder. Ingen af parterne kan anvende den anden parts navn eller varemærke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke.

Følgende bestemmelser vil gøre sig gældende uanset udløb eller ophør af aftalen: Gebyrer, bestemmelser, der begrænser ansvar- og fraskrivelsesgarantier, bestemmelser om ejerskab af intellektuel ejendom, samt andre bestemmelser, som efter deres natur er bestemt til at gælde efter en eventuel opsigelse af aftalen.


Siden er opdateret 18. juni 2023


Sikkerhedspolitik

Sikkerhedspolitik

WP Heaven tager sikkerheden omkring dit website, og dine data, dybt alvorligt – ellers er det simpelthen ikke muligt for os at sove godt om natten.

Hvor er dine data fysisk placeret?

WP Heaven har valgt en af de største udbydere af virtuelle servere som partner, Digital Ocean. Dit website vil som udgangspunkt fysisk blive placeret hos Digital Ocean’s datacenter i Frankfurt.

Efter aftale kan dit website dog være placeret på et af Digital Ocean’s andre datacentre rundt omkring i verdenen.

Backup af dit website er placeret hos Backblaze (https://www.backblaze.com) for ikke at have backup liggende det fysiske samme sted i tilfælde af at hele datacenteret brænder ned. Lær mere om Backblaze på vores side omkring Underdatabehandlere.

Læs mere om Digital Ocean, og hvem der ellers har adgang til dele af din date, på vores side omkring Underdatabehandlere.

Hvem har adgang til dine data?

WP Heaven er ejet af no such agency ApS (CVR 30360230). Hos no such agency har Peter Kær og Cecilia Lindahl adgang til dine data. Vi er begge under kontrakt om at holde dine data hemmelige – både moralsk og juridisk.

Vi benytter kun denne adgang hvis der er behov for det i forbindelse med support, eller det i sjældne tilfælde er krævet for at kunne opretholde vores service.

Nysgerrig på hvem no such agency er?

Hvordan har WP Heaven adgang til dine data?

Så besværligt som muligt. Alle vores servere er sat op, så de kun kan tilgås hvis du har den korrekte nøgle (SSH Nøgle*) installeret på computeren, og alle kodeord til serverne er unikke og tilfældigt genereret.

Adgang til de services vi benytter er alle med unikke tilfældigt generet kodeord, og vi altid benytter 2FA* når dette er muligt.


*Two factor Authentication, eller på dansk to-faktor godkendelse, er en sikkerhed, hvorpå der skal bruges 2 forskellige beviser på at det er den rigtige bruger, som skal have adgang til f.eks. en konto. De typiske ting, som programmet kræver af dig er noget du ved og noget du har. Den bedste sammenligning, ville være at du har et kreditkort og at du ved hvad pinkoden er.

*SSH Nøgler er en sikker måde at forbinde ens computer til en anden computer – i vores tilfælde en server. Ved at benytte SSH Nøgler sikrer vi os både at forbindelsen er krypteret, men også at man kun kan få adgang til serveren hvis man har den korrekt SSH Nøgle (en fil) på sin computer.


Siden er opdateret 11. juni 2023

Sikkerhedspolitik

WP Heaven tager sikkerheden omkring dit website, og dine data, dybt alvorligt – ellers er det simpelthen ikke muligt for os at sove godt om natten.

Hvor er dine data fysisk placeret?

WP Heaven har valgt en af de største udbydere af virtuelle servere som partner, Digital Ocean. Dit website vil som udgangspunkt fysisk blive placeret hos Digital Ocean’s datacenter i Frankfurt.

Efter aftale kan dit website dog være placeret på et af Digital Ocean’s andre datacentre rundt omkring i verdenen.

Backup af dit website er placeret hos Backblaze (https://www.backblaze.com) for ikke at have backup liggende det fysiske samme sted i tilfælde af at hele datacenteret brænder ned. Lær mere om Backblaze på vores side omkring Underdatabehandlere.

Læs mere om Digital Ocean, og hvem der ellers har adgang til dele af din date, på vores side omkring Underdatabehandlere.

Hvem har adgang til dine data?

WP Heaven er ejet af no such agency ApS (CVR 30360230). Hos no such agency har Peter Kær og Cecilia Lindahl adgang til dine data. Vi er begge under kontrakt om at holde dine data hemmelige – både moralsk og juridisk.

Vi benytter kun denne adgang hvis der er behov for det i forbindelse med support, eller det i sjældne tilfælde er krævet for at kunne opretholde vores service.

Nysgerrig på hvem no such agency er?

Hvordan har WP Heaven adgang til dine data?

Så besværligt som muligt. Alle vores servere er sat op, så de kun kan tilgås hvis du har den korrekte nøgle (SSH Nøgle*) installeret på computeren, og alle kodeord til serverne er unikke og tilfældigt genereret.

Adgang til de services vi benytter er alle med unikke tilfældigt generet kodeord, og vi altid benytter 2FA* når dette er muligt.


*Two factor Authentication, eller på dansk to-faktor godkendelse, er en sikkerhed, hvorpå der skal bruges 2 forskellige beviser på at det er den rigtige bruger, som skal have adgang til f.eks. en konto. De typiske ting, som programmet kræver af dig er noget du ved og noget du har. Den bedste sammenligning, ville være at du har et kreditkort og at du ved hvad pinkoden er.

*SSH Nøgler er en sikker måde at forbinde ens computer til en anden computer – i vores tilfælde en server. Ved at benytte SSH Nøgler sikrer vi os både at forbindelsen er krypteret, men også at man kun kan få adgang til serveren hvis man har den korrekt SSH Nøgle (en fil) på sin computer.


Siden er opdateret 11. juni 2023


Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Følgende gælder besøgende på wpheaven.dk – er du kunde hos os skal du læse GDPR.

Politikken kan fra tid til anden blive opdateret på grund af relevant lovgivning eller fordi vi skifter mening omkring hvordan vi driver WP Heaven. Vi tilskynder dig derfor til med jævne mellemrum at genlæse denne side – der er til enhver tid angivet hvornår denne side er opdateret.

 1. Cookies

wpheaven.dk anvender ikke “cookies”, og vi benytter ingen services der tracker dit besøg på wpheaven.dk.

Læs hvad en cookie er på https://da.wikipedia.org/wiki/Cookie.

2. Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Den eneste sådan information vi gemmer fra dit besøg på wpheaven.dk er hvilken IP-adresse du kommer fra.

Læs mere om IP-adresser på https://da.wikipedia.org/wiki/Internetprotokol.

2.1 Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

2.2 Formål

Information omkring IP-adresser bliver kun brugt hvis det er nødvendigt for os at undersøge et eventuelt dataindbrud, hvis det er nødvendigt for os at blokkere for automatiske bots eller lignende situationer hvor vi bliver nødt til at beskytte vores website.

2.3 Periode for opbevaring

Vi opbevarer information omkring din IP-adresse i 180 dage.

2.4 Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun information omkring din IP-adresse hvis det er nødvendigt i forbindelse med efterforskningen af et dataindbrud.

2.5 Indsigt og klager

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Siden er opdateret 11. juni 2023

Cookie- og privatlivspolitik

Følgende gælder besøgende på wpheaven.dk – er du kunde hos os skal du læse GDPR.

Politikken kan fra tid til anden blive opdateret på grund af relevant lovgivning eller fordi vi skifter mening omkring hvordan vi driver WP Heaven. Vi tilskynder dig derfor til med jævne mellemrum at genlæse denne side – der er til enhver tid angivet hvornår denne side er opdateret.

 1. Cookies

wpheaven.dk anvender ikke “cookies”, og vi benytter ingen services der tracker dit besøg på wpheaven.dk.

Læs hvad en cookie er på https://da.wikipedia.org/wiki/Cookie.

2. Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Den eneste sådan information vi gemmer fra dit besøg på wpheaven.dk er hvilken IP-adresse du kommer fra.

Læs mere om IP-adresser på https://da.wikipedia.org/wiki/Internetprotokol.

2.1 Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

2.2 Formål

Information omkring IP-adresser bliver kun brugt hvis det er nødvendigt for os at undersøge et eventuelt dataindbrud, hvis det er nødvendigt for os at blokkere for automatiske bots eller lignende situationer hvor vi bliver nødt til at beskytte vores website.

2.3 Periode for opbevaring

Vi opbevarer information omkring din IP-adresse i 180 dage.

2.4 Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun information omkring din IP-adresse hvis det er nødvendigt i forbindelse med efterforskningen af et dataindbrud.

2.5 Indsigt og klager

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger har du mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.


Siden er opdateret 11. juni 2023


Brugerbetingelser

Brugerbetingelser

WP Heavens hjemmeside indeholder information om WP Heavens arbejde. Alt materialet er udelukkende tænkt som information og vejledning. Vi tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er så dækkende og informative som muligt, men WP Heaven forbeholder sig retten til når som helst at ændre indholdet.

Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser.

Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af WP Heaven. Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, vores brugsbetingelser, vores privatlivspolitik, vores sikkerhedspolitik, vores forretningsbetingelser, vores GDPR, vores databehandleraftale, vores cookiepolitik samt vores underdatabehandlere.

Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold

Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører WP Heaven. Det er tilladt at bruge hjemmesidens indhold under forudsætning af, at alle kopier forsynes med angivelse af copyright, at oplysningerne udelukkende anvendes til personlig brug, at oplysningerne ikke anvendes til kommercielle formål, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at illustrationerne udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Rettigheder, herunder varemærker og ophavsret

Alle varemærker på nærværende hjemmeside tilhører WP Heaven, medmindre andet er anført, eller at det på anden måde tydeligt fremgår, at en rettighed eller et varemærke tilhører tredjepart. Enhver uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og er en krænkelse af ophavsretten, varemærkeloven eller andre immaterielle rettigheder.

Begrænset ansvar

WP Heaven har udarbejdet nærværende hjemmesides detaljerede informationer efter bedste evne og med største omhu på grundlag af interne og eksterne kilder. Vi bestræber os på at udvide og opdatere informationerne løbende. Formålet med informationerne på hjemmesiden er udelukkende at præsentere WP Heaven, vores produkter og tjenester. Vi giver dog ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at informationerne er fuldstændige eller korrekte.

Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, vi giver på hjemmesiden, er aktuelle – dette er især vigtigt med hensyn til sikkerhedsdokumenter og tekniske specifikationer – samt sikre dig, at vores produkter er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Brugere af denne hjemmeside accepterer, at de bruger hjemmesiden og dens indhold for egen risiko.

Hverken WP Heaven eller nogen tredjepart, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen eller administrationen af nærværende hjemmeside, kan holdes ansvarlig for skader, der forårsages af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, brug eller forhindret brug af hjemmesiden samt skader, der opstår som følge af brug af informationer på denne hjemmeside.

Eksterne hjemmesider

Nærværende hjemmeside indeholder link til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at WP Heaven har godkendt indholdet på disse sider. WP Heaven påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet på førnævnte hjemmesider, eller om dette indhold er tilgængeligt samt for skader, der opstår som følge af nogen som helst form for brug af dette indhold. Anvendelsen af disse hjemmesider er på brugerens eget ansvar.

Oplysninger givet af dig selv

Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til WP Heaven, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver WP Heaven sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven og de markedsføringsretlige regler.

Salg af produkter fra WP Heaven

Vores produkter sælges i henhold til den enhver tid gældende udgave af vores forretningsbetingelser.


Siden er opdateret 11. juni 2023

Brugerbetingelser

WP Heavens hjemmeside indeholder information om WP Heavens arbejde. Alt materialet er udelukkende tænkt som information og vejledning. Vi tilstræber, at oplysningerne på hjemmesiden er så dækkende og informative som muligt, men WP Heaven forbeholder sig retten til når som helst at ændre indholdet.

Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser.

Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af WP Heaven. Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, vores brugsbetingelser, vores privatlivspolitik, vores sikkerhedspolitik, vores forretningsbetingelser, vores GDPR, vores databehandleraftale, vores cookiepolitik samt vores underdatabehandlere.

Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold

Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører WP Heaven. Det er tilladt at bruge hjemmesidens indhold under forudsætning af, at alle kopier forsynes med angivelse af copyright, at oplysningerne udelukkende anvendes til personlig brug, at oplysningerne ikke anvendes til kommercielle formål, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at illustrationerne udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Rettigheder, herunder varemærker og ophavsret

Alle varemærker på nærværende hjemmeside tilhører WP Heaven, medmindre andet er anført, eller at det på anden måde tydeligt fremgår, at en rettighed eller et varemærke tilhører tredjepart. Enhver uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og er en krænkelse af ophavsretten, varemærkeloven eller andre immaterielle rettigheder.

Begrænset ansvar

WP Heaven har udarbejdet nærværende hjemmesides detaljerede informationer efter bedste evne og med største omhu på grundlag af interne og eksterne kilder. Vi bestræber os på at udvide og opdatere informationerne løbende. Formålet med informationerne på hjemmesiden er udelukkende at præsentere WP Heaven, vores produkter og tjenester. Vi giver dog ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at informationerne er fuldstændige eller korrekte.

Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, vi giver på hjemmesiden, er aktuelle – dette er især vigtigt med hensyn til sikkerhedsdokumenter og tekniske specifikationer – samt sikre dig, at vores produkter er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Brugere af denne hjemmeside accepterer, at de bruger hjemmesiden og dens indhold for egen risiko.

Hverken WP Heaven eller nogen tredjepart, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen eller administrationen af nærværende hjemmeside, kan holdes ansvarlig for skader, der forårsages af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, brug eller forhindret brug af hjemmesiden samt skader, der opstår som følge af brug af informationer på denne hjemmeside.

Eksterne hjemmesider

Nærværende hjemmeside indeholder link til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at WP Heaven har godkendt indholdet på disse sider. WP Heaven påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet på førnævnte hjemmesider, eller om dette indhold er tilgængeligt samt for skader, der opstår som følge af nogen som helst form for brug af dette indhold. Anvendelsen af disse hjemmesider er på brugerens eget ansvar.

Oplysninger givet af dig selv

Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til WP Heaven, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver WP Heaven sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven og de markedsføringsretlige regler.

Salg af produkter fra WP Heaven

Vores produkter sælges i henhold til den enhver tid gældende udgave af vores forretningsbetingelser.


Siden er opdateret 11. juni 2023


Det med småt

Det med småt

Her er samlet alt det med småt, juridiske dokumenter, som hører en ordentlig hostingvirksomhed til. Hvis I har spørgsmål, eller finder fejl og mangler, så ring til os på 78 76 11 11 – vi ønsker at dette er så præcist og forståeligt som muligt.

Brugerbetingelser

Generelle betingelser for adgang til og brug af nærværende hjemmeside kan læses under vores brugerbetingelser.

Cookie- og privatlivspolitik

Vi anvender faktisk ikke cookies på wpheaven.dk, og vi tracker heller ikke dit besøg – det kan du læse om i vores Cookie- og privatlivspolitik.

Sikkerhedspolitik

WP Heaven tager sikkerheden omkring dit website, og dine data, dybt alvorligt – ellers er det simpelthen ikke muligt for os at sove godt om natten. Læs hvordan det lykkedes at falde i søvn.

Forretningsbetingelser

Læs hvad du accepterer når du bliver kunde hos WP Heaven.

Service Level Agreement (SLA)

Eller skrevet på en lidt mindre forretningsmæssig måde; hvad kan du forvente som kunde hos WP Heaven.

GDPR

Gælder kun kunder hos WP Heaven – hvis du er kunde, så læs hvordan vi behandler dine data.

Databehandleraftale

En databehandleraftale beskriver hvordan vi behandler vores kunders kunders data – den er meget lang og advokatagtig. Men måske det er nødvendigt for dig at læse den.

Underdatabehandlere

Her er listet de virksomheder som vi benytter for at kunne tilbyde vores service. Læs hvordan vi har forsøgt at vælge nogen af de bedste samarbejdspartnere i verden.


Siden er opdateret 11. juni 2023

Det med småt

Her er samlet alt det med småt, juridiske dokumenter, som hører en ordentlig hostingvirksomhed til. Hvis I har spørgsmål, eller finder fejl og mangler, så ring til os på 78 76 11 11 – vi ønsker at dette er så præcist og forståeligt som muligt.

Brugerbetingelser

Generelle betingelser for adgang til og brug af nærværende hjemmeside kan læses under vores brugerbetingelser.

Cookie- og privatlivspolitik

Vi anvender faktisk ikke cookies på wpheaven.dk, og vi tracker heller ikke dit besøg – det kan du læse om i vores Cookie- og privatlivspolitik.

Sikkerhedspolitik

WP Heaven tager sikkerheden omkring dit website, og dine data, dybt alvorligt – ellers er det simpelthen ikke muligt for os at sove godt om natten. Læs hvordan det lykkedes at falde i søvn.

Forretningsbetingelser

Læs hvad du accepterer når du bliver kunde hos WP Heaven.

Service Level Agreement (SLA)

Eller skrevet på en lidt mindre forretningsmæssig måde; hvad kan du forvente som kunde hos WP Heaven.

GDPR

Gælder kun kunder hos WP Heaven – hvis du er kunde, så læs hvordan vi behandler dine data.

Databehandleraftale

En databehandleraftale beskriver hvordan vi behandler vores kunders kunders data – den er meget lang og advokatagtig. Men måske det er nødvendigt for dig at læse den.

Underdatabehandlere

Her er listet de virksomheder som vi benytter for at kunne tilbyde vores service. Læs hvordan vi har forsøgt at vælge nogen af de bedste samarbejdspartnere i verden.


Siden er opdateret 11. juni 2023